Sztuka starożytnej Grecji jest całkowitym fundamentem kultury, sztuki, która obejmuje nawet cywilizację europejską. Wyróżniamy cztery etapy rozwojowe sztuki, które są najważniejszymi etapami w tej sztuce. Pierwszy z nich określany jest jako “okres ciemny”. Zaczął się on w dwunastym wieku p. n.e. W tym okresie dominowało zdobnictwo w stylu geometrycznym. Niestety z tego okresu nie zachowały się zabytki architektury, ponieważ budowany wtedy z drewna, oraz gliny. Drugim okresem w kulturze greckiej był tzw: “okres archaiczny”.

Okres ten powstał w dziewiątym wieku p. n.e. Bardzo duży wpływ miały wtedy Bliskie Wschody. Dzięki temu znakomicie rozwijała się grecka rzeźba. Do tej pory wiele z nich zachowało się w naszych muzeach. Na piedestale tej sztuki stała Attyka. Na początek dojrzałego archaizmu zalicza się początki greckiej nauki, oraz filozofii, teatru, jak i pisarstwa wielkich i znanych do tej pory autorów. Przykładem może być Safona i Anakreont. Trzecim okresem wyodrębnionym jest “okres klasyczny”. Tworzył się on od piątego wieku p. n.e. Bardzo dobrym przykładem sztuki z tego okresu jest Świątynia Zeusa w Olimpii, oraz Akropol w którym znajdują się rzeźby Fidiasza w raz z jego uczniami. W tym że okresie rzeźbiarze greccy stworzyli słynny kanon (wzór) estetyczny postaci płci męskiej, w architekturze został nazwany stylem jońskim.

Styl joński dominował nad stylem doryckim, wtedy kwitło znacznie malarstwo. Okres klasyczny został wyróżniony gdyż był epoką dramatu greckiego, który łączył się z dokonaniami Ajschylosa, Sofoklesa, oraz Eurypidesa. Czwartym wyróżnionym okresem jest tak zwany “okres hellenistyczny”. Jego powstanie mierzy się na trzeci wiek p. n.e. Były to czasy ekspansji Aleksandra Wielkiego co było przyczyną mieszania się kultury greckiej pomiędzy cywilizacjami podbitych ludów. W okresie tym rozszerzyła się znacznie tematyka rzeźby i malarstwa. Świetnym przykładem naturalizmu jest “Grupa Laokoona z Rodos”. W tym okresie powstawały całe zespoły budowli, miasta budowane były coraz większe. Wszystkie cztery okresy wyodrębnione wyżej zostały wybrane, gdyż dzięki nim znacznie podniosły się gałęzie w kulturze. Dzięki nim Grecja wybijała się na czoło, powstawało cudowne malarstw, rzeźba i budowle.